ردیف
کد دوره
نام دوره
مدت دوره
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شماره کلاس
مدرس
مسئول دوره
توضیحات
 • 1
  tgcm-1065
  مهارتهای حرفه ای واداری کار با رایانه
  22
  95/02/20
  95/03/17
  سایت
  دکتر اسماعیلیان
  آقای کریمی
  ساعت برگزاری 13-8
 • 2
  8401_S
  قانون کار و تامين اجتماعي
  12
  95/03/03
  95/03/03
  102
  آقای رفعتی
  آقای خالقی
  ساعت برگزاری 13-8
 • 3
  8394_R
  فن بيان و آيين سخنوري
  12
  95/03/03
  95/03/04
  سالن سمینار- طبقه سوم
  خانم رفسنجانی
  آقای خالقی
  ساعت برگزاری 13-8